دیوارهای مرزی و حس فریبنده امنیت

به گفته سردار اسماعیل احمدیمقدم قرار است دیوار مرزی در شرق ایران کشیده شود. موضوع مجموعه عکس‌های «درگیری» از کای ویدنهوفر دیوارهای مرزی در سراسر جهان است.