جویس، پروست و رفتارهای بدن

مهدی گنجوی، نوژن نوروزی − توصیفات جویس بسیار از بدن و بدنی بودن شخصیت‌هایش واقع‌گرایانه است. اما توصیفات پروست، توصیفاتی پنهان و امپرسیونیستی هستند.