ثبت احوال ایران، اسامی چالشی و “مهندسی نام”

یک مقام صدور شناسنامه می‌گوید، سالانه یک هزارم نوزادان اسامی چالشی دارند اما همه به جز نام‌های خارجی مجوز می‌گیرند. علی و فاطمه هم‌چنان نام‌های برتر هستند.