Share

آلودگی‌های زیست‌محیطی در مسجد سلیمان

05

مسجد سلیمان، زادگاه امین روشن، شاید بهترین تصویر را از سرنوشت نفت در ایران تصویر کند. بریتانیایی‌ها در سال ۱۹۰۸ استخراج نفت از مسجد سلیمان را آغاز کردند. با جوشیدن این ثروت بیکران از کوهپایه‌های زاگرس، سرنوشت شهر و مردم آن برای همیشه تغییر کرد. شهری که همواره مسکن مردمان لر و بختیاری‌ها بود، به ناگاه میزبان کارگران و مهندسانی از نقاط دیگر ایران و حتا جهان شد. انگلیسی‌ها برای بیش از شصت در آن‌جا حضور داشتند و یادگارهای خود را برجای گذاشتند. اما شهری که به مدد نفت پیشگام ورود بسیاری از پدیده‌های صنعتی و مدرن در ایران بود، عاقبت خوبی نیافت. اینک زندگی در مسجد سلیمان به دلیل آلودگی‌های شدید نفتی و انتشار گازهای سمی با مشکلات زیادی روبه‌روست.

صفحه بعد:

تصویر یک ملکه با رنگ آبی

Share