انقلاب و سبک زندگی جوانان؛ در گفتگو با علی اکبر مهدی، جامعه‌شناس

اسماعیل جلیلوند – ۳۵ سال حکومت اسلامی، چه تاثیری بر سبک زندگی جوانان داشته است؟ آیا این تغییرات در همه بخش‌های جامعه نمود یکسانی داشته‌ است؟