ماکیاولی و ایده فضیلت سیاسی

مهران رضایی − کتاب اسکینر درباره ماکیاولی شرحی از اندیشه ماکیاولی است که در مسیر طرح معنای خاصی از فضیلت نزد نویسنده “شهریار” بیان گردیده است.