مواد مخدر، آزاد یا ممنوع؟

سالانه چهارهزار نفر در ایران به اعتیاد روی می‌آورند و ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر در رابطه با مواد بازداشت می‌شوند.