Share

روحانی احمدی نژاد 2سال ٩٢ را می توان با تحریم های سنگین، تورم و بیکاری، به پایان رسیدن ریاست جمهوری احمدی نژاد یا روی کار آمدن دولت تدبیر و امید حسن روحانی به یاد آورد. سال ٩٢ سالی بود که بسیاری از مردم با امید به گشودگی فضای سیاسی و مدنی، لغو تحریم ها، بهبود شرایط اقتصادی و ده ها امید و آرزوی دیگر پای صندوق های رأی رفتند.

شما سال ٩٢ را چگونه توصیف می کنید؟ آیا رفتن احمدی نژاد و آمدن روحانی بر زندگی شما تأثیر گذاشته است؟ با چه بیم و امیدی پا به سال تازه می گذارید؟ در آستانه ی نوروز با چند نفر درباره ی این سوال ها به گفت‌وگو نشستم.

فایل صوتی را بشنوید:

Share