Share

خامنه‌ای

سیمین بهبهانی: با دخالت در آرمان‌های آزادی‌طلبانه کانون مخالف‌ام

من به عنوان دبیر پیشین و عضو همیشگی کانون نویسندگان ایران، با هرگونه دخالت در آرمان‌های آزادی‌طلبانه‌ اعضای این کانون ارجمند مخالف‌ام. زیرا در منشور آن بر پاسداری از آزادی «بی‌حصر و استثناء» در امر نشر و بیان و اندیشه تأکید شده و دخالت در اجرای این مرام، خلاف منشور کانون است.

نکته‌ دیگر آنکه من «پوست‌اندازی» را تنها در مار‌ها دیده بودم و در مورد انسان‌ها تصور نمی‌کردم.

این هم نیاز به یادآوری و تأکید دارد که در موقعیت کنونی، کانون نویسندگان ایران موظف است در برابر هرگونه سلب آزادی، ایستادگی جدی کند.

صفحه بعد:

علی اشرف‌درویشیان: کانون بر سر میثاق خود ایستاده است

Share