Share

KANALD01

علی اشرف‌درویشیان: کانون بر سر میثاق خود ایستاده است

با اطمینان می‌توان گفت که کانون بر سر میثاق خود، یعنی آزادی اندیشه و بیان، استوار ایستاده است. همین استواری است که حتی مخالفان جدی‌اش را واداشته به ارزشمندی کانون اقرار کنند. ایجاد خلل در همین استواری هدف مخالفان است. آن‌ها با انواع شیوه‌ها و حیله‌ها می‌کوشند کانون را از هویت‌اش، که ضدیت با سانسور و خواستاری آزادی بیان است، تهی کنند. اگر چنین شود آنگاه کانون پدیده‌ای مربوط به گذشته خواهد شد. این‌‌ همان اتفاقی است که اعضای کانون با جدیت و هوشیارانه باید از آن جلوگیری کنند. این‌‌ همان مار خوش خط و خالی است که هرازگاهی پوست می‌اندازد و ما، اعضای کانون، باید مراقب باشیم جان نگیرد.

من به عنوان عضوی از هیئت دبیران کانون و نویسنده‌ای که سال‌هایی زیاد از تیغ سانسور زخم خورده است، از بهتر شدن شرایط آفرینش و انتشار کتاب حمایت می‌کنم، پشتیبان بهبود وضع نویسندگان هستم و خواهان گشایش فضا برای نویسندگان جوان. اما نه با زیر پا گذاشتن اصول منشور کانون. زیرا نویسنده بیش از هر چیز به آزادی بیان نیاز دارد، زیرا آنچه کانون را هویتی فرهنگی – آزادیخواه بخشیده اصل اول منشور آن است که می‌گوید: آزادی اندیشه و بیان بی‌هیچ حصر و استثناء!

صفحه بعد:

ناصر زرافشان: اگر سرکوب نباشد، چه نیازی به پوست انداختن ما است؟

Share