Share

KANALD05

سید علی صالحی: لطفاً مردگان ما را زنده کنید!

«یک عده مرده‌اند، یک عده پیر و خسته، یک عده منزوی، یک عده به هجرت….!»
به باور معاونت وزیر چنین کانونی تازه باید «پوست هم بیندازد»… «چشم!» فقط دو شرط دارد:
با نظر به باور شما که همه با هم یا مرده یا پیر و خسته یا منزوی و مهاجر، دیگر چه مانده از این کانون که باید پوست هم بیندازد. به زحمتش نمی‌ارزد.
کانون مهیای پوست‌اندازی مطلق است، اما از آنجا که دیگر به باور شما چیزی در چنته ندارد، لطفا مردگان ما را زنده کنید، پیران خسته‌ ما را شفا دهید، اهل انزوا را از خانه به خیابان بخوانید، و سفرکردگان را تضمین دهید که برگردند. در صورت اجرای چنین آرزویی کانون از پس قریب به چهل سال و اندی بلوغ فرهنگی دوباره به دنیا می‌آید. اما از آنجا که رشد چنین صنف‌هایی بسیار آرام و صبور امکان پذیرد، چهل سال و اندی طول می‌کشد تا دوباره بالغ شده و به سن و سال پوست‌اندازی برسد این وهله به آزمونش می‌ارزد. ببینیم پوست انداختن چه حس و حالی دارد. فقط به همین دو شرط…
داریوش معمار: خواست حاکمیت تعطیل شدن کانون نویسندگان است

صفحه بعد:

داریوش معمار: خواست حاکمیت تعطیل شدن کانون نویسندگان است

Share