کهن‌ترین جرایم مستوجب مرگ

کارل برونو لدر − تابوها را از دید انسان بدوی خدایان وضع کرده بودند. از دید باورمندان به آنها نوعی نظم جهانی را بازتاب می‌دادند.