پنجشنبه سیاه اوین، جباریت نظام و جایگاه روحانی

حمله به بند ۳۵۰ نشانگر اولویت امنیتی نظام در تحمیل انقیاد بر زندانیان سیاسی و عقیدتی و ناتوانی دولت روحانی در تغییر وضعیت حقوق بشر در ایران است.