ممنوعیت صحنه برای زنان نوازنده در اصفهان

در اصفهان زنان نوازنده اجازه ندارند در اجراهای زنده موسیقی روی صحنه بروند. تداوم سیاست تمرکززدایی از امر سانسور، ممکن است به گسترش سانسور بینجامد.