نظام پادشاهی در اسپانیا؛ ادامه یا زوال

با کناره‌گیری خوان کارلوس از قدرت هزاران جمهوری‌خواه اسپانیا خواهان همه‌پرسی در مورد ادامه نظام سلطنتی شدند. از نظر گروهی خانواده سلطنتی دیگر نه حقانیت دمکراتیک دارد، نه اقتدار اخلاقی.