تضادهای فرهنگی و طنز در ترانه «رضا خان»ِ محسن نامجو

نماهنگ تازه‌ای از محسن نامجو انتشار پیدا کرده: نرضا خان» از مجمموعه از «پوست نارنگی مدد». طنز نامجو در این ترانه برآمده از تضادهای فرهنگی در تاریخ ایران است.