روایت‌های ناگفته‌ درباره تجاوز به کودکان در مدرسه

این گزارش بر مبنای گفته‌های تعدادی از متولدان سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ پسر درباره دوره راهنمایی و دبیرستان تهیه شده و گفت‌وگوها بخشی از یک پروژه تحقیقی در داخل ایران است.