به نام «میرحسین»: در ستایش یک وصله ناجور

فرهاد مرادی و امید رضایی − حصر تنها بدن «میرحسین» را به بند نکشیده، بلکه حاکم توانسته به این واسطه «سیاست» را به انقیاد خود درآورد.