جنبۀ نمایشی سیاست جدید

محمدرفیع محمودیان- قدرت و پویائی دموکراسی نمایندگی سوئد ریشه در ساختار اجتماعی متفاوت این کشور دارد. سوئد در جهان الگوی موفق سیاست رفاهی جهان‌شمول شناخته می‌شود.