ممنوع‌القلم‌های دردسرساز برای معاونت فرهنگی ارشاد

تعرض رسانه‌ای به مدیران فرهنگی کشور ادامه دارد. این‌بار قرعه به نام سید عباس صالحی، معاون فرهنگی ارشاد زده‌اند.