«نهضت سوادآموزی هیچ طرح عملیاتی برای ریشه‌کنی بی‌سوادی ندارد»

طبق برخی از آمارهای موجود نزدیک به ده میلیون (۱۵درصد) از جمعیت کشور بی‌سواد هستند. این تعداد جدا از افرادی است که سواد خواندن و نوشتن دارند، اما کم‌سواد محسوب می‌شوند.