افزایش احساسات ضد ایرانی در میان عرب‌زبانان توئیتر

در ميان عرب‌زبانان کاربر توئيتر در منطقه خاورميانه، ايران به نسبت آمريکا تصویر منفی‌تری دارد. پژوهشگران در این تحقیق به بررسی ۲۷ ميليون توئيت عربی عليه ايران پرداخته‌اند.