طبقه و سیاست در اعتراضات “گزی” در ترکیه

اردیم یوروک و مورات یوکسل − برای توضیحِ تنوعِ معترضینِ گزی، مقوله طبقه کارآمد نیست. آن‌چه آن‌ها را از یک‌دیگر متفاوت می‌ساخت، نه سابقه‌ی طبقاتی‌شان که جهت‌گیری‌های سیاسی و فرهنگیِ ایشان بود.