داعش در افغانستان : پرده‌پوشی یا بزرگ‌نمایی

شهزاده سمرقندی- آیا افزایش فعالیت داعش در پاکستان و کشورهای آسیای میانه را می‌توان نشانه کاهش نفوذ این گروه در افغانستان دانست؟