نقد و بررسی مدل رشد هویت دوجنس‌گرا

سهراب فرنام – دوجنس‌گرایی تقریباً در دهه ۱۹۹۰ در دستور کار روان‌شناسی قرار گرفت و نخستین آثار در زمینه رشد هویت دوجنس‌گراتوسط جامعه‌شناس امریکایی مارتین واینبرگ و همکاران ارائه شد.