وقتی اداره سانسور، اداره «توسعه کتاب» خوانده شود

کاوه کوهیار – برکناری مدیر اداره کتاب، همچون هر عزل و نصب دیگری در نظام اسلامی، اکنون ابعادی جناحی پیدا کرده و دستمایه افشاگری طیف‌‌های قدرت علیه هم شده است.