پول‌های کثیف، سوداگران سیاسی

حمید مافی – حداقل ۸۱ هزار میلیارد تومان پول کثیف در اقتصاد ایران وجود دارد. پولی که محصول فعالیت سازمان یافته نهادها و بنیادهای نظامی و مذهبی غیرشفاف و فساد سازمان یافته است