۱۱ نفر در مصر به اتهام درگیری در یک مسابقه فوتبال به مرگ محکوم شدند

مرگبارترین درگیری بر سر فوتبال در تاریخ مصر سه سال پیش در پورت سعید رخ داد و محکومان به مرگ در جریان همین رویداد دستگیر شدند. آن‌ها می‌توانند تقاضای تجدیدنظر کنند.