چهل‌تن: زندگی ایرانیان در رمان ایرانی یک دروغ بزرگ است

الاهه نجفی – نمایشگاه کتاب تهران به زودی برگزار می‌شود. در همان حال کشاکش‌ها بر سر تعیین رییس اداره سانسور ادامه دارد. امیر حسن چهل‌تن می‌گوید سانسور ادبیات ایران را فلج کرده است.