دوجنس‌گرایان، جنبش زنان و جنبش دگرباشان جنسی ایران

زینب پیغمبرزاده – بسیاری از فعالان و کارشناسان – گاه به صورت ناخودآگاه – به کلیشه‌های همجنس‌گراستیز، تراجنسی‌ستیر و دوجنس‌گراستیز دامن می‌زنند یا وجود این افراد را نادیده می‌گیرند.