محیط زیست، غایب بزرگ در سیاست‌های برنامه ششم

ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسط رهبر ایران نشان داد که حفاظت از محیط زیست همچنان به عنوان اصلی مهم در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی جایگاهی ندارد و ابعاد واقعی بحران درک نشده.