مهرناز صالحی: در یک هتل

مهرناز صالحی در نشست ادبی رادیو زمانه، دومین داستان از مجموعه «پنج‌گانه»‌اش را اجرا کرد: روایتی از مشکلات زندگی پناهجویان در یک هتل.