تئاتر: همگانی یا خصوصی؟

امیر کیانپور – در روزهای آغازین تابستان ۹۳، بلیت صد هزار تومانی نمایش «عاشقانه‌های ناآرام» به بحث «خصوصی‌سازی تئاتر» دامن زد. تأملی در این معنا.