اگر می‌توانی بخر و اگر نمی‌توانی بمیر! –کالایی شدن آموزش عمومی و عالی در ایران

مسعود پورنژاد- مدافعان بازاری‌سازی آموزش، بدون پرداختن به ریشه‌های عدم شفافیت نظام آموزشی، بازاری کردن آموزش و سپردن آن به بخش خصوصی را درمان این درد معرفی می‌کنند.