“حقوق بشری اسلامی”: بریدن دست و پای مجرمان

این‌که اجرای مجازات‌های خشن در ایران هم‌چنان توسط گروه‌های مختلفی از مردم تایید می‌شود، از جمله دستاویزهای قوه قضاییه برای ادامه اجرای این احکام است.