راهکارهای عملی برای مبارزه با اعدام کودکان

امید رضایی- برای پایان دادن به چرخه خشن اعدام کودکان در ایران، چه می‌توان کرد؟ یک فعال حقوق بشر، یک حقوق‌دادن و یک فعال حقوق کودک به این سوال پاسخ داده‌اند.