روزنامه نگاری در روزگار نفرت‌پراکنی رسانه ای

توماس کامیلیندی − روزنامه‌نگاران باید نقش مهمی در بهبود وضع جامعه ایفا کنند و البته هنگامی که به جای آن به جامعه آسیب می زنند باید پاسخگو باشند.