طبیعت بی‌جان و دخل خالی سازمان محیط زیست ‌

بیشتر بودجه‌‌ ۱۷۴ میلیارد تومانی سازمان محیط زیست صرف پرداخت حقوق شش هزار کارمند آن می‌شود. بودجه‌ای که حتی کمتر از بودجه «شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران» است.