«مرسو، بررسی مجدد»: یک بیگانه‌ی الجزایری

امیر کیانپور – رمان کمال داوود از همان جایی آغاز می‌شود که بیگانه‌ی کامو به پایان رسیده و بر مبنای یک ادعای اصلی بسط پیدا می‌کند: نام مرد عربی که مرسو او را با پنچ گلوله در ساحل کشت، موسی بود.