مرزهای شکننده و ضرورت نوشتن در سکوت

با محمود فلکی (نویسنده) درباره دو جهان به ظاهر نزدیک اما دور از هم و کژفهمی متقابل گفت‌و گو کرده‌ایم: دو قلمرو «داخل» و «خارج» با مرز‌ها و مفاهیم شکننده و نمود آن در ادبیات ایران.