از بلوچستان تا خوزستان: دختران به مدرسه نمی‌رسند

آمارهای مختلفی از کودکان بازمانده از تحصیل در ایران منتشر شده است. شمار زیادی از آنها از استان‌های محروم کشور هستند و تعداد دختران در این آمار از پسران بیشتر است.