جمهوری اسلامی، الیگارشی و تبعیض فزاینده

مرتضی کاظمیان- چرخه بسته و معیوب قدرت در جمهوری اسلامی، هر روز علامتی جدید بروز می‌دهد و به‌گونه‌ای فزاینده، به تحدید «غیرخودی»‌ها و دورساختن آنان از ساختار سیاسی قدرت می‌پردازد.