تصویب توافق اقلیمی پاریس: دستاوردها و پیامدها

توافق ۱۹۵ کشور در پاریس نخستین توافق جهانی الزام‌آور در زمینه تغییرات اقلیمی به شمار می‌آید. اگرچه در این متن به زمان مشخصی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای اشاره‌ نشده است.