آموزش همگانی و رایگان، آرمانی که محقق نمی‌شود

امید رضایی- بنا بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی، برخورداری از آموزش رایگان حق کودکان است. حقی که در ایران کنونی بیش از سه میلیون کودک از آن محروم‌ هستند.