مسئولیت فقیهان و مفتیان مسلمان در تروریسم

اکبر گنجی − نجات دین از دست فقیهان و مفتیان، اسلام را مدرن و دموکراتیک خواهد کرد و همه اشکال خشونت را از اسلام خواهد زدود. به همان دلایلی که اسلام و مسلمانی بدون برده داری، اسلام و مسلمانی است، اسلام و مسلمانی بدون احکام فقهی خشن و ناقض حقوق بشر هم اسلام و مسلمانی است.