رویای دادرسی عادلانه

فرشته قاضی- در بیشتر کشورهای دنیا، حق سکوت که متعلق به متهم است، رعایت می‌شود. مساله‌ای که باعث می‌شود شاکله پرونده یا اسکلت اولیه پرونده به درستی بسته شود و این از ملزومات دادرسی منصفانه است.