عربستان برای جبران کسری بودجه بنزین را گران کرد

عربستان سعودی با حدود ۱۰۰ میلیارد دلار کسری بودجه روبروست. راه‌کارهای توازن تراز مالی: افزایش مالیات‌ها، کاهش یارانه‌ها، گران کردن بنزین و سوخت و اصلاحاتی در راستای خصوصی سازی اقتصاد.