ایرانیان و جدال برای حق سفر، مهاجرت و پناهندگی

در چند دهه اخیر، استبداد، سرکوب، کودتا، جنگ، محدودیت‌های اجتماعی و شرایط بد اقتصادی، ایرانیان زیادی را وادار به مهاجرت کرده است. آیا این وضعیت در سال ۲۰۱۶ تغییر خواهد کرد؟