شهروز رشید: ایکاروس

ما شعر را برای خوانندگان و کتاب‌ها می‌نویسیم، به همین خاطر، هیچ کتابی چندش‌آور یا خطرناک نمی‌شود.کتاب‌ها، خوب‌اند یا زیبا. بی‌خطر، رام، خانگی.