زنان؛ تحصیل‌کرده‌های خانه‌نشین

نرخ بیکاری مردان ۱۳ درصد است اما در مورد زنان تحصیل‌کرده، ۶۵.۵ درصد است. تعداد زنان درس خوانده در جست‌وجوی شغل در حال حاضر از تعداد مردان درس خوانده دنبال شغل بیشتر است.